عصر تبریز: شنیده ها حاکیست، تتلو بازداشت شده است. گفتنی است، در چند روز گذشته این خواننده زیرزمینی به دادسرا احضار شده بود.

عصر تبریز: شنیده ها حاکیست، تتلو بازداشت شده است. گفتنی است، در چند روز گذشته این خواننده زیرزمینی به دادسرا احضار شده بود.

امیرحسین مقصودلو