عصر تبریز: تصویر زیر نشان از تسری خوی وحشی‌گری داعشی‌ها به کودکان دارد.

عصر تبریز: تصویر زیر نشان از تسری خوی وحشی‌گری داعشی‌ها به کودکان دارد.

۴۲۸۱۲_۲۹۴