عصر تبریز: یکی از ماموران شهرداری در لندن که برای تعمیر لوله شکسته آب در جلوی خانه یک پیرزن سرش را به درون آب گل آلود فرو برده بود.  

عصر تبریز: یکی از ماموران شهرداری در لندن که برای تعمیر لوله شکسته آب در جلوی خانه یک پیرزن سرش را به درون آب گل آلود فرو برده بود.

۴۲۸۱۹_۶۳۴