عصر تبریز: داعش چند روز پس از انتشار اعدام هولناک اسرای کردتبار در سوریه توسط کودکان، ویدئوی جدیدی از اعدام زندانیان توسط سالمندان این گروه را منتشر کرد.

عصر تبریز: داعش چند روز پس از انتشار اعدام هولناک اسرای کردتبار در سوریه توسط کودکان، ویدئوی جدیدی از اعدام زندانیان توسط سالمندان این گروه را منتشر کرد.

۴۲۸۶۳_۴۲۰