عصر تبریز: سگی در روستای زلزله زده اماتریچه – ایتالیا – که تابوت صاحبش را رها نمی کند.

عصر تبریز: سگی در روستای زلزله زده اماتریچه – ایتالیا – که تابوت صاحبش را رها نمی کند.

سگ وفادار ایتالیایی