عصر تبریز: کودکی که در ماشین و جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم به دنیا آمد. عکس زیر به دنیا آمدن یک کودک در ماشین جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم را نشان می دهد.

عصر تبریز: کودکی که در ماشین و جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم به دنیا آمد.

عکس زیر به دنیا آمدن یک کودک در ماشین جلوی درب زایشگاه شهرستان جهرم را نشان می دهد.

زایمان در مقابل زایشگاه