عصر تبریز: خانم «امل شموط» به عنوان اولین پلیس محجبه در آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد.  

عصر تبریز: خانم «امل شموط» به عنوان اولین پلیس محجبه در آمریکا فعالیت خود را آغاز کرد.

۴۲۹۵۶_۳۶۳