عصر تبریز: پیرترین سارق کشور با ۶۵ سال سن به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو در قم دستگیر شد.

عصر تبریز: پیرترین سارق کشور با ۶۵ سال سن به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو در قم دستگیر شد.

پیرترین سارق کشور