مراسم استقبال باشگاه تراکتورسازی از کاروان باشگاه پرسپولیس در فرودگاه تبریز

مراسم استقبال باشگاه تراکتورسازی از کاروان باشگاه پرسپولیس در فرودگاه تبریز

مراسم استقبال باشگاه تراکتورسازی از کاروان باشگاه پرسپولیس در فرودگاه تبریز