متلک جالب یک روزنامه به حکم پزشک کیارستمی!
متلک جالب یک روزنامه به حکم پزشک کیارستمی!

عصر تبریز: روزنامه شهروند در صفحه طنز خود به حکم نظام پزشکی در خصوص پزشک مرحوم عباس کیارستمی واکنش نشان داد.

عصر تبریز: روزنامه شهروند در صفحه طنز خود به حکم نظام پزشکی در خصوص پزشک مرحوم عباس کیارستمی واکنش نشان داد.

۱۶-۱۰-۴-۹۲۰۴۴photo_2016-10-04_09-19-14