جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انتشار خبر درآمد نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین
جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به انتشار خبر درآمد نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین

رئیس دانشگاه کارانه مصوب هیئت امنای مرکزی را صرف ساخت مسجد می‌کند! عصر تبریز: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی اخبار منتشر شده در یکی از سایت های محلی استان مبنی بر «درآمد نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین» جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد: بسمه تعالی “ای کسانى که ایمان […]

رئیس دانشگاه کارانه مصوب هیئت امنای مرکزی را صرف ساخت مسجد می‌کند!

عصر تبریز: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی اخبار منتشر شده در یکی از سایت های محلی استان مبنی بر «درآمد نجومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و معاونین» جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسمه تعالی

“ای کسانى که ایمان آورده اید،ازظن و گمان بپرهیزید،چراکه بعضى ازآنهامعصیتند.”

 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با همت شبانه روزی مسئولین و ریاست سخت کوش،ایثارگرو کم توقع، از جمله دستگاه های موفق وسرآمد استان و حتی کشور می باشد.کارنامه درخشان این دانشگاه در سال های اخیر واز روی کارآمدن دولت تدبیرو امید،در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی ، بهداشتی،دانشجویی وفرهنگی با کسب عناوین برتر کشوری و استانی در جشنواره های علمی،بهداشتى، فرهنگی،ورزشی، درمانی وپژوهشی و توسعه بى سابقه فضاهای آموزشی، درمانی و بهداشتی وتامین تجهیزات در قالب صد ها طرح عملیاتی موفق، برکسی پوشیده نیست.بدون شک تلاش تعدادى افراد متضرر از اجرای قانون و عدالت در دانشگاه براى سیاه نمایى ونشراکاذیب نتیجه اى جز عرض خود بردن وزحمت دیگران نخواهد داشت.
 • ما نتایج عملکردصادقانه رئیس دانشگاه رادرصدها بازدید محیطى ازواحدهاى ارائه دهنده خدمت درروستاهاو شهرهاودرچشمان امیدوارولبان متبسم دردمندان و تقدیرمسئولین مشاهده مى کنیم.
 • مابراین داشته ها افتخارکرده ودر این مقال نیزصرفاً براى شفاف سازى موارد و زدودن تشویش ازافکارعموم مردم وهمکاران عزیزوسخت کوش،ضمن اقدام قانونى جهت اعاده حقوق دانشگاه ازطریق مراجع قضایى ازافتراهاى منتشرشده، مطالبى را به استحضارمى رسانیم:
 • ١)پرواضح است حکم کارگزینی صادره براى رئیس دانشگاه بعنوان عضوهیئت علمی متاثراز رتبه علمی،پایه،سوابق وکار با اشعه و جایگاه مدیریتی وى ومنطبق با قوانین می باشد، که با کاهش بیست درصدی مالیات، دریافتی خالص ایشان از مصوبه هیات محترم وزیران تجاوز نمیکند.وبدیهى است بدلیل عداوت عده اى نمیتوان مواردفوق مثلاً پایه علمى یا رتبه ایشان راکاهش داد.
 • ٢) بر خلاف ادعای کذب مطرح شده ازسوى افرادنویسندگان ،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکى تبریزازسالها قبل ازدریافت کارانه همطرازی مصوب هیئت امنامرکزى خوددارى کرده و اسناد پرداختى سالهاى ٩٣ ،٩۴ و٩۵ تصدیق کننده این موضوع می باشند.ضمناًمحاسبه حقوق قانونى به معناى دریافت نمیباشدوبهتربودموضوع راازامورمالى استعلام مى کردند.
 • ٣)ر ئیس محترم دانشگاه باوجود احراز درجه استادی ازسال ٨٨(قبل از ریاست دانشگاه)،وبا وجودفرصت هاى مناسب براى خروج ازتمام وقتى، همچنان جزو معدود افرادى است که براى توسعه علمى دانشگاه وارائه خدمت درمانى به دردمندان با کمترین تعرفه درکسوت تمام وقتى باقى مانده ودربخش غیردولتى اشتغالى ندارند،اگرچه همین امرباعث کاهش واضح دریافتى ایشان شده است.
 • ۴) ایشان غیرازحقوق،تنهاکارانه اى که دریافت میکنند ناشی از عملکردشان بمدت چهارساعت درهفته دربیمارستان امام رضا(ع) وبطورمتوسط هشت ساعت در هفته درکلینیک گلگشت(اقماری دانشگاه) میباشد واین در حالیست که قبل ازریاست دانشگاه چهار برابر این مدت را دراین مراکز به ارائه خدمات درمانى مشغول بودند و به همین علت کاهش مدت فعالیت وآنهم به دلیل اشتغال مدیریتى عملاً کارانه ایشان را به یک چهارم تقلیل داده است.
 • ۵) کارانه مدیریتی مصوب هیئت امناى مرکزى که با هدف جبران قسمتی از کسری های پرداختی به مسئولین دانشگاه هامصوب شده وبصورت سراسرى پرداخت می شود توسط ایشان براى کمک به احداث مسجد دانشگاه به حساب مشترکى با مدیریت مسئول محترم نهاد رهبرى دانشگاه واریز میگردد،ودر واقع ایشان شخصاً ازاین کارانه هم بهره مند نیستند.
 • ۶)بر اساس اسناد موجود،ایشان هیچ نوع دریافتى ازسال ٩١ ازمرکزى غیرازبیمارستان امام رضا(ع) وکلینیک دانشگاه نداشته اند.
 • ٧) بررسی اجمالى نشان خواهددادکه کار ارزشمند طراحی و احداث کلینیک سلامت با مشارکت بیش از ۴٠ نفر ازاساتید وپزشکان صاحب نام و پرآوازه تبریز با هدف ارائه خدمت متمرکزبه مراجعین محترم انجام وپس از اخذ مجوزهاى قانونى ازکمسیون ماده۵ دولت دهم ومعاونت درمان دانشگاه طى سالهاى ٨٩تا٩١ صورت گرفته ومراحل احداث آن قبل ازریاست ایشان آغازشده وبا شروع دوره ریاست ایشان،هیچ نقشى در روند اجرایى این کلینیک نداشته و ندارند.
 • ٨)انتصاب فردی با تجربه، متعهد و با سابقه حضور در دیوان محاسبات به سمت مدیرامورمالی دانشگاه، با هدف تعمیق وظایف، شفاف سازی فرآیندهاى امورمالى و صیانت از حقوق مردم وهمکاران صورت گرفته و این انتخاب ظاهراً به ضررقانون شکنان نیز بوده است،که چنین برآشفته اند.
 • رئیس محترم دانشگاه با اعتقاد عمیق دینى وضرورت اجراى عدالت وشفاف سازى اموربه عهد خویش پایبند بوده و خوشحالیم که درمقابل حرکات مرموز غوغاسالاران که آرامش روانى مردم ومدیران سخت کوش را نشانه رفته اند صادقانه،به تشدید فعالیت و همت مضاعف در مسیر توسعه دانشگاه روى آورده اندوبرکاهش آلام بیماران براساس منویات رهبرى معظم انقلاب مصمم ترشده اند.
 • ایشان پس از مشاهده مطالب درج شده در سایت خبرى مربوطه باآرامش دو بیت از شعر حافظ را زمزمه کردندکه:

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است/کاربدمصلحت آنست که مطلق نکنیم