اتفاقی بی‌سابقه روی آنتن زنده«هفت»
اتفاقی بی‌سابقه روی آنتن زنده«هفت»

عصر تبریز: منتقد سیگار بدست مقابل دوربین/ دوربین به اشتباه به استودیو آمد و محمدتقی فهیم سیگار بدست درحال گفتگو با بهروزافخمی بود و زیرسیگاری دردست او بود!

عصر تبریز: منتقد سیگار بدست مقابل دوربین/ دوربین به اشتباه به استودیو آمد و محمدتقی فهیم سیگار بدست درحال گفتگو با بهروزافخمی بود و زیرسیگاری دردست او بود!

۴۴۲۸۲_۹۱۹