پدر فداکار ( عکس)
پدر فداکار ( عکس)

عصر تبریز: پدر کسی که در دوران کودکی بیشتر از همه کس به او تکیه می کنیم و به آن افتخار و او را همیشه قهرمان زندگی خود می دانیم. این عکس پدر کانادایی است که در فضای مجازی پیش از ۳ میلیون لایک داشته است.

عصر تبریز: پدر کسی که در دوران کودکی بیشتر از همه کس به او تکیه می کنیم و به آن افتخار و او را همیشه قهرمان زندگی خود می دانیم.

۴۴۳۸۴_۵۵۷

این عکس پدر کانادایی است که در فضای مجازی پیش از ۳ میلیون لایک داشته است.