عصر تبریز: اینستاگرام زیباترین دختربچه کشور آذربایجان، که با عکس هایش در شبکه های اجتماعی معروف شد و حالا مدل است.

عصر تبریز: اینستاگرام زیباترین دختربچه کشور آذربایجان، که با عکس هایش در شبکه های اجتماعی معروف شد و حالا مدل است.

img_20161031_015248