روحانی و احمدی نژاد به خاطر این عکس ها محروم نشدند!
روحانی و احمدی نژاد به خاطر این عکس ها محروم نشدند!

عصر تبریز: در پی احتمال محرومیت مهدی رحمتی؛ روحانی و ظریف و البته احمدی نژاد به خاطر این عکس ها محروم نشدند!  

عصر تبریز: در پی احتمال محرومیت مهدی رحمتی؛ روحانی و ظریف و البته احمدی نژاد به خاطر این عکس ها محروم نشدند!

۴۵۶۰۹_۴۵۷

۲۳۳۳

۴۵۶۱۱_۷۶۶