تنگناهای عملکرد شوراها در نظام موجود مدیریت شهری
تنگناهای عملکرد شوراها در نظام موجود مدیریت شهری

شناخت تنگناها و چالش های موجود در نظام شوراها و اصلاح آن با توجه به ساختار جامعه و واقعیتهای موجود، راهگشای ایجاد شوراهایی با نظام کارآمد و پویا خواهد بود. عصر تبریز: هر سازمان و تشکیلاتی برای تکامل خود نیاز به زمان دارد. از اینرو، اصلاح نظام شورایی با توجه به بازخوردهایی خواهد بود که […]

شناخت تنگناها و چالش های موجود در نظام شوراها و اصلاح آن با توجه به ساختار جامعه و واقعیتهای موجود، راهگشای ایجاد شوراهایی با نظام کارآمد و پویا خواهد بود.

عصر تبریز: هر سازمان و تشکیلاتی برای تکامل خود نیاز به زمان دارد. از اینرو، اصلاح نظام شورایی با توجه به بازخوردهایی خواهد بود که در طول زمان به وقوع می پیوندد. بنابراین شناخت تنگناها و چالش های موجود در نظام شوراها و اصلاح آن با توجه به ساختار جامعه و واقعیتهای موجود، راهگشای ایجاد شوراهایی با نظام کارآمد و پویا خواهد بود.
با توجه به نوپایی شوراهای اسلامی شهری در مدیریت شهرها، می توان با شناخت و ارزیابی کارکردها و تنگناها و عوامل موثر در نظام شوراها، راهکارهای آینده را تخصیص داد و پایه های مدیریت شورایی را تقویت کرد. به هر حال موفقیت نظام شورایی، وابستگی نزدیکی با ساختارهای تشکیلاتی در حیطه مدیریتی، ساختار جامعه، سطح آگاهیهای مردم و قابلیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد و برپایی صرف شورا بدون توجه به این واقعیات، نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت.
الگوپذیری نظام شورایی کشور از غرب و عدم توجه کافی به واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور، ناکامی هایی را در استقرار نظام شورایی به دنبال داشته است. با توجه به این مسئله در این قسمت سعی شده که با استفاده از واقعیات ها و دیدگاههای موجود در این رابطه، سرفصلی از تنگناهای اولویت دار در نظام شوراهای شهری مطرح شود:

الف- نارسایی های موجود در قانون شوراها
ب- نارسایی تشکیلات سازمانی و سیستم مدیریتی شوراها
ج- نهادینه نشدن مشارکت مردمی در جوامع انسانی کشورهای در حال توسعه
ت- شوراها و نارسایی های مالی در شهرها

به قلم:دکتر محمد ابراهیم رمضانی