این شی در آسمان چند شهر دیگر کشور رویت شده است.

عبور شی نورانی و عجیب از آسمان اسلام آباد غرب کرمانشاه

این شی در آسمان چند شهر دیگر کشور رویت شده است.