امروز در بندر معروف و پرآوازه شرف خانه شاهد ویرانی و تعطیلی مسافر خانه ها و رستوران ها و پوسیدگی شناورها هستیم.کودکان امروز چشم به دریاچه خشک شده ارومیه دوخته اند، کودکانی که پرآبی دریاچه را ندیده اند!

عصر: امروز دریاچه ارومیه حال و روز خوبی ندارد! خشکسالی، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، بی مهری بشر به طبیعت و احداث غیر علمی پل میانگذر دریاچه ارومیه و چندین عوامل دیگر دست به دست هم داد و نگین فیروزه ای آذربایجان را از روزهای خاطره انگیز و پرآب خود فاصله بگیرد.

امروز در بندر معروف و پرآوازه شرف خانه شاهد ویرانی و تعطیلی مسافر خانه ها و رستوران ها و پوسیدگی شناورها هستیم.کودکان امروز چشم به دریاچه خشک شده ارومیه دوخته اند، کودکانی که پرآبی دریاچه را ندیده اند!

امروز در دریاچه ارومیه شاهد سلفی های غم انگیز خانواده ها هستیم! بندر شرف خانه که می بایستی به محل قایق سواری تبدیل می شد امروز به پیست موتور سواری و ماشین سواری تبدیل شده است!

عکس: امیرحسین بهگام