عزاداری هیئت ناشنوایان تبریز + فیلم
عزاداری هیئت ناشنوایان تبریز + فیلم

فیلمی از مراسم عزاداری هیئت ناشنوایان شهر تبریز در شب عاشورا را مشاهده کنید.

فیلمی از مراسم عزاداری هیئت ناشنوایان شهر تبریز در شب عاشورا را مشاهده کنید.