آناستازیا فاطمه یژوا، دختر تازه مسلمان روس : قهرمان من قاسم سلیمانی است.

آناستازیا فاطمه یژوا، دختر تازه مسلمان روس : قهرمان من قاسم سلیمانی است.