فیلم/ مهمانان غرفه مشترک مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

مهمانان غرفه مشترک مطبوعاتی عصر تبریز و قلم پرس در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************

*****************