عملیات عمرانی در حاشیه اتوبان شهید کسایی علت فرونشست راه فرعی وادی رحمت تبریز
عملیات عمرانی در حاشیه اتوبان شهید کسایی علت فرونشست راه فرعی وادی رحمت تبریز

فریدی رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور گفت: رانش زمین در حاشیه اتوبان کسایی کلان شهر تبریز به علت مداخلات عمرانی است

محمد فریدی رئیس مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب کشور  اظهار کرد: در حد فاصل اتوبان شهید کسایی و محور قدیمی وادی رحمت به طرف دیزل آباد، خاکبرداری شده و همین خاکبرداری موجب ریزش قوسی شکل قسمتی از زمین شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این هم در این محدوده (لنداسکیپ) لغزش زمین اتفاق افتاده است، گفت: خاکبرداری انجام شده تعادل قبلی را بهم زده و اگر خاکبرداری هم نمی شد، در آینده با تکانی رانش اتفاق می افتاد.

فریدی با توجه به نزدیکی این محدوده رانشی به اتوبان شهید کسایی تبریز ، مهار و تثبیت محدوده را با استفاده از دیوارهای بتنی ضروری دانست.

رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.

شامگاه دیروز جمعه تصاویری در شبکه های اجتماعی تبریز مبنی بر رانش زمین در حاشیه اتوبان شهید کسایی این شهر منتشر و به سرعت دست به دست شد.