فیلم/ جزئیات قطع فعالیت تلگرام و اینستاگرام
فیلم/ جزئیات قطع فعالیت تلگرام و اینستاگرام

با تصمیم سطوح عالی امنیتی و بصورت موقت محدود شد.