حال و هوای عید در بازار تبریز
حال و هوای عید در بازار تبریز

روزها و شبهای انتهایی اسفند ماه هر سال رنگ و بویی دیگر دارد؛ بازار تبریز نیز این روزها حال و هوای سال نو به خود گرفته است و خانواده های تبریزی به سنت هر ساله در تدارک برنامه های عید نوروز هستند.