مسجد کبود یا مسجد جهانشاه، فیروزه جهان اسلام، از شاهکارهای هنر و معماری دوران پس از اسلام ایران که به دستور ابومظفر جهانشاه قراقویونلو بنا شده این روزها میزبان گردشگران نوروزی در تبریز است.

عکاس: حامد محمودی