شکست سنگین سامانه گران قیمت پاتریوت سعودی ها در مقابله با موشک هایی که امشب از سوی یمنی ها به ریاض شلیک شد!

شکست سنگین سامانه گران قیمت پاتریوت سعودی ها و نقص فنی و شیرجه به زمین در مقابله با موشک هایی که امشب از سوی یمنی ها به ریاض شلیک شد!