جلوہ الطاف خداوند معلم شیرین کلماتت ھمہ از قند معلم دستان کریم ات ھمہ دریاے سخاوت لبھات شکر ریز و شکر قند معلم تلفیقے از ایھامے و تملیحے از اعجاز ھر جملہ ے تو معدنے از چند معلم در محضر درس تو ملایک ھمہ شاگرد اندیشہ تو معنے لبخند معلم از خون شھیدان شدہ افضل […]

جلوہ الطاف خداوند معلم

شیرین کلماتت ھمہ از قند معلم

دستان کریم ات ھمہ دریاے سخاوت

لبھات شکر ریز و شکر قند معلم

تلفیقے از ایھامے و تملیحے از اعجاز

ھر جملہ ے تو معدنے از چند معلم

در محضر درس تو ملایک ھمہ شاگرد

اندیشہ تو معنے لبخند معلم

از خون شھیدان شدہ افضل قلم تو

اے جلوہ ے آیات خداوند معلم…