عصر تبریز: گروه دوچرخه سواران انجمن رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی در یک اقدام ابتکاری فاصله بین تبریز تا پیست اسکی پیام را رکاب زدند تا محیط زیست پیست اسکی پیام را از زباله ها پاکسازی کنند.  

عصر تبریز: گروه دوچرخه سواران انجمن رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی در یک اقدام ابتکاری فاصله بین تبریز تا پیست اسکی پیام را رکاب زدند تا محیط زیست پیست اسکی پیام را از زباله ها پاکسازی کنند.

۷۱۰۵۰۹۳۰۲_۴۷۸۶۵ ۷۱۰۵۰۹۷۸۶_۴۷۱۱۸ ۷۱۰۵۰۹۷۹۱_۶۴۰۰۹ (۱) ۷۱۰۵۱۰۵۴۳_۶۴۴۸۵ ۷۱۰۵۱۱۰۹۸_۶۴۲۵۱ ۷۱۰۵۱۱۷۰۳_۴۷۵۳۰ ۷۱۰۵۱۵۶۶۹_۵۴۲۵۷ (۱) ۷۱۰۵۱۵۹۸۲_۵۴۶۰۸ (۱) ۷۱۰۵۱۸۳۱۱_۳۸۶۹۳ ۷۳۰۱۰۵۹۴۹_۴۱۸۵۷ ۷۳۰۴۱۰۵۶۵_۸۵۱۲۸