عصر تبریز: محسن خادم عرب باغی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس عصر پنجشنبه از ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در سالن امیر کبیر نمایشگاه بین المللی تبریز بازدید کرد.  

عصر تبریز: محسن خادم عرب باغی، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس عصر پنجشنبه از ششمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در سالن امیر کبیر نمایشگاه بین المللی تبریز بازدید کرد.

IMG_6109 IMG_6115 IMG_6124 IMG_6147 IMG_6159 IMG_6169 IMG_6182 IMG_6186 IMG_6197 IMG_6208 IMG_6209 IMG_6218 IMG_6224 IMG_6245 IMG_6282 IMG_6286 IMG_6327 IMG_6334 IMG_6342 IMG_6352 IMG_6357 IMG_6361