عصر تبریز: بالگردهای تهاجمی می ـ ۲۴ روسیه برای اجرای ماموریت رزمی از فرودگاه نظامی “حمیمیم” سوریه پرواز می کنند. روسیه در جریان عملیات نیروی هوایی تهاجمی خود در سوریه نه فقط از هواپیما ها بلکه از بالگرد ها استفاده می کند.

عصر تبریز: بالگردهای تهاجمی می ـ ۲۴ روسیه برای اجرای ماموریت رزمی از فرودگاه نظامی “حمیمیم” سوریه پرواز می کنند.

روسیه در جریان عملیات نیروی هوایی تهاجمی خود در سوریه نه فقط از هواپیما ها بلکه از بالگرد ها استفاده می کند.

بالگرد های تهاجمی روسیه

۷۸۸۷۲۵ ۷۸۸۷۵۲ ۷۸۸۷۷۹ ۷۸۸۸۰۶ ۷۸۸۸۳۲ ۷۸۸۸۵۹ ۷۸۸۸۸۶ ۷۸۸۹۱۴ ۷۸۸۹۴۰