عصر تبریز: سربازان ارتش سوریه در مواضع مقدم خود در حومه دمشق

عصر تبریز: سربازان ارتش سوریه در مواضع مقدم خود در حومه دمشق

۸۳۷۵۴۲۸۳۷۵۷۰۸۳۷۵۹۶۸۳۷۶۲۳۸۳۷۶۵۰۸۳۷۶۷۷۸۳۷۷۰۴۸۳۷۷۳۲۸۳۷۷۵۸۸۳۷۷۸۵