در تصویر زیر غلط املایی دریکی از پوستر های مترو تهران را مشاهده می کنید.

در تصویر زیر غلط املایی دریکی از پوستر های مترو تهران را مشاهده می کنید.

۵۰۲۸۷۷_۴۲۴