دوربین عصر تبریز/سفر استاندار به سرزمین خوشه های طلایی انگور