آتش سوزی در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز
چیزی یافت نشد !