اولین انتخابات با طعم تلگرام
اولین انتخابات با طعم تلگرام ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اولین انتخابات با طعم تلگرام

انتخابات هفتم اسفند نخستین انتخاباتی در ایران است که با وجود یک شبکه اجتماعی بسیار فراگیر و در دسترس بودن آن برگزار می شود؛ باید منتظر ماند و دید این شرایط جدید تا چه میزانی می تواند روی کمیت و کیفیت مشارکت مردمی در انتخابات تاثیر گذار باشد.