اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند
اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند

اولین همایش ملی کنترل لرزه ای سازه و سازه های هوشمند سازه های هوشمند در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۵ در دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.