بابک محمدزاده
رمز اصلی موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای چه بود!؟ ۰۴ بهمن ۱۳۹۴

رمز اصلی موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای چه بود!؟

در بعد روش و راهبرد آنچه که به عنوان رمز اصلی این موفقیت بیان می شود دو بحث عمده “دیپلماسی” یا ” ایستادگی” بیش از دیگر گزینه ها مورد تاکید طیف های سیاسی مختلف کشور می باشد.