برنامه موشکی ایران
بیانیه وزارت خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ۲۸ دی ۱۳۹۴

بیانیه وزارت خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

پاسخ ایران به تحریم های جدید آمریکا ارتقاء توانمندی های موشکی است.