تصاویر آتش سوزی قهوه خانه در اهواز
چیزی یافت نشد !