دستگیری فرد توهین کننده به مفاخر آذربایجان
چیزی یافت نشد !