رینوتکس ۲۰۱۷
آغاز رویداد علمی و فناوری ربع رشیدی از فردا تبریز ۱۹ آبان ۱۳۹۶

آغاز رویداد علمی و فناوری ربع رشیدی از فردا تبریز

رویداد علمی و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس 2017) از فردا در تبریز در مکان نمایشگاه های بین المللی شروع به کار خواهد کرد.