رییس سازمان محیط زیست
ابتکار: دریاچه ارومیه خشک نمی شود/ بازنگری در جاده میان‌گذر ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

ابتکار: دریاچه ارومیه خشک نمی شود/ بازنگری در جاده میان‌گذر

در دو نوبت حق آب دریاچه را از دو سد، مثل سد بوکان تامین کردند. مسیرهای لایه روبی خیلی از رودخانه ها و مسیرهای ورودی به دریاچه باعث شده آب جدید بعد از بارندگی ها وارد شود.