رییس سازمان پزشکی قانونی
خودکشی ۴۰۲۰ نفر ایرانی در سال ۹۴ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

خودکشی ۴۰۲۰ نفر ایرانی در سال ۹۴

در سال گذشته ۴۰۲۰ نفر بر اثر خودکشی در کشور جان خود را از دست دادند در حالیکه این رقم در سال قبل از آن ۴۰۹۵ نفر بود.