رییس صداوسیما
رییس صداوسیما عزادار شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

رییس صداوسیما عزادار شد

رییس سازمان صداوسیما در سوگ از دست دادن خواهر کوچکترش نشست.