زمان واریز یارانه مهر 96
یارانه مهر ماه روز بیست و ششم پرداخت می شود ۲۲ مهر ۱۳۹۶

یارانه مهر ماه روز بیست و ششم پرداخت می شود

هشتادمین مرحله یارانه نقدی بامداد چهارشنبه ۲۶ مهر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.