زمین لرزه تبریز
گسل شمال تبریز؛ منشا زمین لرزه تبریز ۲۹ خرداد ۱۳۹۵

گسل شمال تبریز؛ منشا زمین لرزه تبریز

پژوهشگر زلزله و استاد دانشگاه تبریز منشا زلزله اخیر شهر تبریز را گسل شمال شهر تبریز دانست.