سازمان بهزیستی کشور
افزایش خودکشی نشان دهنده شرایط بغرنج اجتماعی است ۰۳ خرداد ۱۳۹۵
رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور:

افزایش خودکشی نشان دهنده شرایط بغرنج اجتماعی است

همایون هاشمی، رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور گفت: خودکشی در ملاء عام، نه تنها در ایران بلکه در تمام جوامع نوعی اعتراض به برخی چشم اندازهای مدنی است.