سازمان قطارشهرى تبريز
فراخوان مسابقه طراحی داخلی و ورودی ایستگاه های متروی تبریز ۰۱ بهمن ۱۳۹۴

فراخوان مسابقه طراحی داخلی و ورودی ایستگاه های متروی تبریز

مسابقه اول از این سرى مسابقات براى ایستگاه شماره ۷ (ایستگاه دانشگاه تبریز) برگزار می‌شود.