سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز
سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز برگزار می شود ۲۵ آبان ۱۳۹۶

سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار در تبریز برگزار می شود

اولین سالگرد درگذشت جانباختگان حادثه قطار برگزار می شود.