سامانه تأیید اتوماتیک
راه اندازی سامانه تأیید اتوماتیک پرداخت های الکترونیکی شهرداری تبریز ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

راه اندازی سامانه تأیید اتوماتیک پرداخت های الکترونیکی شهرداری تبریز

شهردار تبریز از راه اندازی سامانه تأیید اتوماتیک پرداخت های الکترونیکی برای قبوض عوارض شهرداری تبریز خبر داد.